حواستون به آرنجها باشه که اونها رو به شکل قائم بر روی میز قرار بدید. تایپ پرسرعت موروثی وجود ندارد که از نسلی به نسل دیگر منتقل شود بلکه صرفا دارای آموزش تایپ پرسرعت و تمرین و تکرار میتونید به یک تایپیست حرفهای تبدیل بشید. کارمندان بخشهای متعدد دولتی و خصوصی دارای یادگیری تایپ 10 انگشتی میتوانند بهتر به کد خدا رجوعها خدمت کنند. در بخش تایپ صوتی سامانه تایپو می توانید اهمیت اعتنا مضاعف بالا گفتار را به نوشتار تبدیل کنید. که برای وصال به همین حیاتی ما در کلاس های تدریس سریع و رشته ای تایپ روستا انگشتی و اهمیت تدریس ترفند های اضطراری برای تایپ پر سرعت و رشته ای شما را تبدیل به یک تایپیست فن ای خوا‌هیم آموزش گام به گام تایپ کرد. تا درحال حاضر به همین فکر کردید که به چه صورت یک پیانیست ساعتها میتونه پشت پیانو بشینه و ساز بزنه، فارغ از اینکه دردی رو روی ماهیچه‌ها بدنش حس کنه؟ نظیر یک پیانیست مچهای دستتون نباید فشاری رو تحمل کنه پس به عامل خستگی و استراحت کردن، وزن بدنتون رو بر روی مچها نندازید. راست بنشینید نظیر یک پیانیست! شما نیز برای این که فارغ از نقص‌ مدتها پشت لپتاپتون تایپ کنید بایستی مثل اونها آموزش تایپ 10 انگشتی پارسی pdf اخلاق و رفتار کنید. در صورتی که جزو افرادی می‌باشید که مدت متعددی از وقت خود را پای رایانه سپری می نمایید ، بایستی بدانید که چنانچه از شیوه صحیح قرار گیری دست بر بر روی ورقه سوییچ آگاه نباشید ، ممکن است آن‌گاه از گذشت مدتی در گیر عارضه هایی در منطقه مچ دست شده و حتی در مواقعی نیاز به جراحی داشته باشید. دیدنی است بدانید در کشور‌ایران و در شالوده ششم ابتدایی، یک فصل از کتاب درسی را به آموزش تایپ دهانگشتی اختصاص دادهاند. 6 انگشت ما‌نده را به ترتیب روی کلید های کنار حروف F و J بگذارید. پیانیستها اذن ندارند که به انگشتهای دستهاشون روی پیانو نگاه کنند پس شما نیز نباید به انگشتهای دست روی صفحهکلید نگاه کنید. اگر دستان خود را بهصورت اشتباه بر بر روی کیبورد قرار بدهید و به شیوهای غیراستاندارد تایپ کنید، بهمرورزمان ممکن میباشد مشکلاتی برای مچ و انگشتان شما تولید شود. یک عدد دیگر از نرمافزار های آموزش تایپ قریه انگشتی، نرمافزار SOLO Typing Tutor میباشد. آموزش تایپ آبادی انگشتی علاوه بر اصول تایپ سریع، طریق صحیح نشستن و قرارگیری بنیادی دستها بر روی صفحه سوییچ را هم به شما یاد میدهد.

ایندکسر