آینده آینده Fintech


سرمایه خطرپذیر مشهور مت هریس به آمیا گرتی می پیوندد و درمورد چگونگی درک گذشته fintech اگر کسی بخواهد در آینده سرمایه گذاری کند مهم است – و اینکه چگونه همه گیر دیگری برای پرداخت دیجیتال نزدیک به دو دهه قبل از COVID-19 شروع به کار کرده است ، بحث می کند. .

محتوای بیشتر پادکست

نمایش یادداشت ها:

  • هر آنچه درباره گروه مورچه (و IPO لغو شده آن) باید بدانید
  • زیرساخت دیجیتال چیست؟
  • خارجی
  • اراده آزاد فین تک
  • چه کاری باید از کنفرانس های fintech در سال 2020 انجام شود

گذشته های آینده Fintech برای اولین بار در Roll Call ظاهر شد.


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>