افسر نیروی دریایی اولویت های انتشار را شرح می دهد


مدیر مایکل ام. گیلدی ، مدیر عملیات دریایی ، مناطق و پرسنل نظامی را که پس از تأیید واکسن COVID-19 اولویت دارند ، بیان کرد. وی روز چهارشنبه در جلسه استماع کمیته خدمات مسلح سنا صحبت کرد.

برای جزئیات بیشتر در مورد استقرار بالقوه ارتش ، فیلم را تماشا کنید.

[What we know now about COVID-19 vaccine authorization and distribution]


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>