ماهیت تکلیفی اطلاع به نماینده قانونی در ماده 37 ق. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که چنانچه وکالت بهصورت گواهی عادی تهیه شود کلیدی همان اعتبار وکالتنامه معمولی است، ولی گواهی وکالت معمولی ممکن می باشد آیتم انکار یا شک قرارگرفته و یا موردقبول اشخاص ثالث قرار نگیرد. دیوان عدالت اداری علاوه برساختما مرکزی در تهران به آدرس ذکر شده در بالا حساس مرکزها استانی نیز می باشد که در همه مراکز دایر بوده و سرویس ها متنوعی در خصوص کارها مربوط به دیوان و هدایت افراد برای طرح شکایت را انجام می دهند. آد. م نیز مشهود است. به عنوان مثال شورای اسلامی شهر تبریزممکن است یک مصوبه را تصویب کند که ممکن میباشد سبب ساز به تضیح حق قشر خاصی از شهروندان در سطح شهر شود. به طور کلی دیوان عدالت اداری یک عدد از مراجع ذیل مجموعه قوه قضائیه بوده و اشخاص نمی توانند کلیه اشکال دعاوی و شکایات مطروحه در مراجع قضائی را در ان مطرح کنند و این دیوان تنها قادر به قبول دعاوی درمقابل مراجعی می باشد که بر مطابق ضابطه دین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت وی مشخص و معلوم گردیده است. برای انجام تحقیقات قاضی می تواند از ظایطان قضائی به کار گیری نماید و یا این که به یک شعبه از دادگستری نیابت دهد. در نقطه نهایی واجب به ذکر هست بهترین روش برای طرح موفیقت آمیز یک پرونده در دیوان عدالت اداری به کار گیری از وکلای کاردان و فن ای دیوان می باشد که در کلیه کارها کلیدی علم به مورد قضیه بوده و تا صادر شدن حکم می توانند کلیه کارها ضروری در همین خصوص وکیل خوب در کرج میشناسید را انجام دهند. راه و روش انداختن کار اربابرجوع در محاکم قضایی، خصوصاً اربابرجوعی که اساسی راه و نوع بازخورد ضابطین و کارکنان قضایی آشنا نیست، بهسادگی انجام نخواهد شد. چون تعداد وکلائی که درگیر کار بر روی گرونده های دیوان می باشند قلیل هستند و باقی وکلانیز ممکن است در این مورد ها هیچ مدل مطالعاتی نداشته و توانا به احقاق حق موکل خود نمی باشند ینه زیاد زیادی را بر ما متحمل خواهد شد. لذا افراد تنها در شکل ضرورت و لزوم توانمند به ورود به قیمت نماینده قانونی در کرج دیوان می باشند. البته در دیوان عدالت اداری چیزی به اسم حکم غیابی وجود ندارد لذا همین مدل از احکام تنها در مورد داگاهها صادر می شوند و در دیوان نمی اقتدار حکم به ورت غیابی صادر شود .

ایندکسر