موسوی و همکاران (1389)، حیاتی استعمال از مؤلفههای مورفومتری نبکا از نحوه الگوریتم Topsis، نوعی گروهبندی مقایسهای از نبکاهای شمال شرق کویر سیرجان ارائه کردهاند و مناسبترین گونه آن‌ها را برای تثبیت ماسههای ایکس بادی کیانی روان معرفی کردهاند. مقصودی و همکاران (1391) به باز‌نگری ارتباط دربین ویژگیهای مورفومتری نبکاها حیاتی گونههای گیاهی مورد مطالعه خود در غرب دشت لوت (شرق شهداد – دشت تکاب) پرداختهاند. 1995)، ضمن بررسی مختصات رسوبگذاری و ویژگیهای مورفولوژیک تعدادی دسته نبکا در دشت ساحلی شمال کویت، به باز‌نگری رابطه موجود بین برخی صفات رویشی گیاهان اهمیت مختصات مورفومتری نبکا پرداختهاند. در رابطه اساسی مطالعات انجامگرفته بر بر روی نبکاها در ایران، نخستینبار محمودی طی مقالهای به ابلاغ ویژگیهای مورفولوژیک نبکاها پرداخت و سیر دگرگون سازی آن را از پیدایش تا مرگ بررسی کرد (محمودی، 1356)؛ البته و پورخسروانی (1388) مهم تکیه بر روشهای کمی، مختصات ژئومورفولوژی موجود در چشمانداز نبکاهای حوضه آبریز کویر سیرجان را باز‌نگری و رابطه در بین عامل ها مؤثر در شکلزایی نبکاها را انتخاب کردهاند. مهم توجه به این‌که اطلاعات دوچندان محدودی از ویژگیهای اقلیم دیرینه بخش ها خشک و بیابانی موجود است، چینهشناسی رسوبات موجود در تپهها و نبکاهای این مناطق، به شناخت اقلیم گذشتۀ حاکم بر آنان امداد در مورد ایکس بادی میکند. در پژوهش پیش رو، تلاش بر آن می باشد تا اساسی دقت به نوع چینههای نبکاها و ویژگیهای آن ها موقعیت اقلیمی حاکم بر منطقۀ مطالعاتی را در چینهها بازآفرینی کرد. صرف لحاظ از اینکه EMS می تواند در فهرست ورزش ها جایی داشته باشد یا این که نه، به لحاظ می رسد که می توان از آن به عنوان تمرینی به جهت ورزشکاران استفاده کرد. به جهت رسیدن به بهترین نتیجه ها پیشنهاد می شود که از همین دستگاه هر بار برای 30 دقیقه، پنج توشه در هفته استفاده شود. امینی و همکاران (1390) در جنوب شرق دریای خزر، به شناسایی نبکاهای همین حیطه پرداختهاند و موقعیت فرم و مورفومتری آنان را بررسی و نتیجه ها را حیاتی بقیه بخش ها جمهوری اسلامی ایران به مراد اجرای طرحهای مناسب به جهت در دست گرفتن فرسایش بادی در بخشها بحرانی با حق تقدم بالا مقایسه کردهاند. پورخسروانی و همکاران (1388) به بررسی رابطه مورفولوژی گیاهی اهمیت ویژگیهای مورفومتری نبکاهای گونۀ روماریا تورکستانیکا پرداختهاند و چنین سرانجام گرفتهاند که رابطه معناداری بین طول نبکا و قطر قاعدۀ نبکا در سطح احتمال کمتر از یکدرصد اصلی ضریب تبیین 49% برای رابطۀ خطی درجه 2 و 50% به جهت رابطۀ جايگاه 3 وجود دارد.

ایندکسر