تصویر روز: آنجا را نگه دارید


(تماس تلفنی بیل کلارک / CQ)

یکی از سه پرچم آمریکا در مقابل ایستگاه یونیون در واشنگتن روز سه شنبه وارونه آویزان است.

پست عکس روز: آنجا را نگه دارید برای اولین بار در یک تماس ظاهر شد.


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>