پس از آماده شدن اضلاع قاب تمام چهار تکه به نیز متصل می شوند و شرایط گونیا به خود میگیرند اکنون در برهه زمانی طولی روزنه ذیل فن کویل به مقدار ۳ تا ۵ میل جهت جاگیری لولا به تیتر بادخور رها نماییم تا درب روزنه پایین فن کویل در هنگام گشوده و بسته شدن به دیگر اضلاع گیر نکند. از نکته ها حساس در این گونه از کارگزاری دریچه ذیل فن کویل رعایتِ استفاده از تعدادِ استانداردِ جای پیچ بر بر روی دیواره داخلیِ قاب دریچه زیر فن کویل می باشد.بدیهی ست هر چه بعدها دریچه زیر حرفه کویل بزرگتر باشد تعدادِ جای پیچ ها هم باید بیشتر باشد.موضوع مهمِ دیگری که در زمان پیچ کاری در همین حالت باید گزینه توجه قرار گیرد اینستکه میزان سفت کردنِ پیچ در محل مربوطه بایستی با کنترل و اعتنا صودت پذیرد که نمای فرین دریچه زیر حرفه کویل پس از اتمام فرآیند کارگزاشتن در گیر تاب خوردگی نگردد و محیطِ فریم روزنه تحت حرفه کویل بصورت تمام بر بر روی تراز سقف متصل و منطبق گردد و از تولید هرگونه نمای پستی و بلندی در ساختار قاب و درب روزنه تحت فن کویل خودداری به فعالیت آید. ابعاد قاب از بعدها حفره ای که قرار میباشد روزنه حرفه کویل بر روی آن تعبیه گردد مشخص و معلوم می شود.البته به جهت تسهیل و امکانپذیر بودنِ عملیات نصب می بایست به میزان نیم سانت از هر طرف بعنوان بادخور کسر گردد که نصاب در دوران کارگزاری روزنه رشته کویل خطی کله قندی مبتلا ایراد نگردد. از گزاره مزایای روزنه رشته کویل پی وی سی می اقتدار به خاصیتِ ضدآب بودنِ آن اشاره نمود.در واقع همین دریچه، هم ماهیتِ مشابه کلیدی ام دی اف را دارا می باشد و نیز ویژگیِ ضدآب بودن را دارد. درحال حاضر چنانچه از پروفیل ۳۲ میل استفاده شود به دریچه ذیل رشته کویل ، روزنه ی قاب معمولی گفته می شود و در صورتی که از پروفیل ۵۰ میل برای ساخت قاب دریچه زیر حرفه کویل به کار گیری شود ،به دریچه پایین فن کویل روزنه ی کادر پهن اطلاق می دریچه تماشا رشته کویل سقفی گردد . از دریچه حرفه کویل مشبک همینطور برای هماهنگیِ بیشترِ نمای روزنه فن کویل دارای روزنه دمنده مشبک به کارگیری می گردد. مهمترین نکته در ساختِ دریچه حرفه کویل چوبی این مطلب می باشد که رنگِ سطحِ دریچه بازدید فنکویل حتماً و لزوماً ضدآب باشد تا در برابرِ رطوبت و نم مقاومت کافیراز خود نشان دهد. در اینجا بیشتر به بررسی وب وبسایت دریچه فن کویل شیراز.

ایندکسر