حق هیأت تحریریه مجله در قبول یا رد مقاله و یا تصحیح نوشتاری و ادبی محفوظ است. روند باز‌نگری مقالات (سیستم peer-review): دریافت و ثبت آنلاین، بررسی به وسیله سردبیر، ارسال داوری، پس از دریافت جواب داوران، طرح در هیات تحریریه و اعلام نتیجه که بصورت تائید چاپ، اصلاحات و یا این که رد چاپ می باشد. اعلام عشق و علاقه به رقابت سبب ساز به عدم پذیرش مقاله شما بصورت خودکار نمی شود و فقط جهت اطلاع و دور اندیشی ما از آن می باشد. به مراد رعایت دستمزد تمامی نویسندگان، لازم میباشد حیاتی مراجعه به فرم تعهد اخلاقی، تمامی نویسندگان راضی بودن کتاب خود را در آیتم ترتیب قرار گرفتن نویسندگان و همینطور نویسنده مسئول اعلام نمایند. برای همگی مقالات ضروری است که عنوان مقاله، مشخصات کامل نویسندگان( نام و اسم خانوادگی، مدرک تحصیلی، وابستگی دانشگاهی/ سازمانی نویسندگان، مرتبه علمی، نشانی دقیق پستی و آدرس الکترونیکی)، مشخصات تمام نویسنده مسئول( تلفن همراه، تلفن اثبات و پست الکترونیکی) نوشته شود. جداول، انواع و نمودارها، اهمیت شماره، عنوان تام و توضیحات در قسمت بالا بوده و استنباط مضمون‌ یک جدول، شکل یا این که نمودار فارغ از برگشت به متن قابلیت دانلود نوشته صنعت های غذایی پذیر باشد. آیا سند تایید ترجمه به من داده خواهد شد؟ مجله از درج مقالات ترجمه ای معذور هست مگر در مواقعی که محتوای ترجمه مضاعف موثر و تازه باشد. لازم به ذکر میباشد که به کار گیری از کمترین تعداد ممکن منابع ترجمه شده و ضرورت بکارگیری منابع دست نخستین از موردها گزینه اعتنا در روند داوری است. مقالات مروری از نویسندگانی پذیرفته می گردد که در راستا مقاله ارسالی، دستکم دو نوشته اصیل در مجلات اعتبار به چاپ رسانده باشند. اضطراری هست به جهت خودداری از تعارض منافع(Conflict of interest) در مقالات ارسالی، اگر پژوهش رخ گرفته پایین حمایت مالی یا معنوی سازمان خاصی انجام شده است، در بخش تقدیر و قدردانی مقاله به سازمان مربوطه اشاره شود. توضیح آزمونهای استعمال شده به رخ خلاصه و در عین اکنون جامع و به گونهای انجام شود که بوسیله خواننده،قابل ادراک باشد. شاید از شنیدن همین سوال کمی تعجب نمایید ولی آیا تا به حال به آفتابپرستها دقت کردهاید؟ ميباشد و در شکل عدم رعايت دقيق الزامات ذکر شده در اين راهنما، نوشته در فرآيند داوري قرار نگرفته و قبل از بررسي علمي به اطلاع مالک اثر رسانده خواهد شد. چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم دانلود نوشته نتورک عصبی بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر