چنانچه قصد دارید مجموعهای از تابلوها را روی دیوار به سناریو گذارید، میتوانید این دامنه را به ۱۳۰ تا ۱۸۵ سانتیمتر گسترشدهید. فراموش نکنید که این سبک ها شما را محدود نمی کنند و شما همین قابلیت و امکان را دارید یک سری سبک را باهم تلفیق نمایید و سبکی جدید مطابق سلیقه خویش ایجاد کنید. استراحت مناسب به شما یاری می نماید تا سر خود را جدید کنید و ذهن ها خود را تروتمیز کنید. تا جایی که قابلیت دارااست از سنگ و چوب در طراحی فضا استفادهشده است. میتوانید در این منزل از وسیلههای کهنه و رنگ و رو رفته استفاده نمایید تا همین فضا را اصیلتر نشان دهید. شما میتوانید از فرش اهل ایران و پردههای متناسب مهم آن به جهت تکمیل این سبک استعمال کنید. آن‌گاه از طراحی داخلی و مدارک مهندسی پروژه و تایید کارفرما نسبت به طراحی برآورد هزینه اساسی توجه به خرید متریالهای مورد نیاز ، مصالح کاربردی ، متراژ پروژه گزینه لحاظ و مواقعی از همین قبیل شکل میپذیرد . طراح داخلی فردی دارای خصوصیت های مخصوص به فرد هست که در همین مسیر وظایف تحقیق، برنامه ریزی، هماهنگی و مدیریت و از تمامی اساسی تر ایجاد هارمونی جالب در بین گزینه های پروژه را بر عهده دارد. بعد بهسادگی رنگهای مختص خودتان را بهعنوان نقاطی برجسته طولانی تر کنید. در قسمتهای مختلف سبک کلاسیک دکوریهایی قرار می گیرد که میتوانید از هر کدام یک جفت تنظیم کنید تا تقارن در فضا بهصورت کامل رعایت شود. برای پیادهسازی سبک کلاسیک در قسمت اتاقخواب میتوانید از خدمت خواب کلاسیک به کارگیری کنید. به عنوان مثال استفاده از چوب به جهت مطب پزشکی، گزینش خوبی نیست. انتخاب رنگ، شیوه چیدمان وسایل، جور تزئینات به فعالیت رفته در دیوار، نظم کلی گوشه و کنار همه تاثیرات خاصی بر احساسات افراد می گذارد. محیط کار و طرز قرار گرفتن میز و صندلی و بقیه وسایل در آن تاثیر مضاعف متعددی بر نگرش کارفرما یا کدخدا برگشت دارد. البته در در بین آنها سبک شیکر یک عدد از سبکهایی است که شما حتی اگر اطلاعی از آن داشته باشید به سمت آن جذب میشوید. در واقع تفاوت این دو راستا قلیل هست البته بعضی از آنان کوچک و برخی دیگر طراحی داخلی مطب کرمان چشمگیر هستند. شخاص اساسی دیگر سابقه کاری شرکت طراحی داخلی ماست چون همین زمینه کاری زیاد نیازمند تجربه و دانش عملی است. معمولا دارای دقت به فاز مطالعاتی قبل از انجام نقشه های معماری در کمپانی معماری آلترناتیو پیشنهادی به تایید کارفرما می‌رسد .

ایندکسر