عکس روز: ویسکلوسکی آزاد شد


(کارولین برمن / تماس تبلیغاتی از طرف CQ)

روز چهارشنبه یک سطل آشغال بازیافت کامل در جلوی دفتر جمهوری در حال عزیمت پیت ویسلوسکی هند ، در ساختمان اداری خانه ریبرن واقع شده است.

ویسکلوسکی خواستار انتخاب مجدد در سال 2020 نبود.

از جمله موارد موجود در سطل آشغال می توان به کتابهایی با عنوان: “قوانین خانه و کتاب راهنما” ، “راهنمای قانون اساسی برای میراث” ، “کنترل تسلیحات به عنوان یک مسئله حقوق بشر” و “مراقبت جهانی برای مرگ” اشاره کرد.


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>