ترموستاتها و دماسنجهای خودکار و هوشمند نمونهای از دستگاههای کاربردی هستند که به رخ گسترده در ساختمانها استفاده میشود. ابزارها و تجهیزات منزل هوشمند فرعی به جهت امداد به اطلاع یافتن از دما، مقدار موجودی یک ماده غذایی، هشدار در گزینه سالم یا این که خراب بودن یک ماده غذایی، ارائه توصیه خوراک بر پایه فهرست موجود یا این که حتی به جهت سفارش خودکار یک ماده غذایی از طریق internet ساخته شدهاند. فاکتوری که خانه هوشمند را از منزل های ساده متفاوتی می کند گروه ای از اثاثیه و تجهیزات است. پروتکل شامل مجموعه ای از قوانین و یا شامل مجموعه ای از روتین های استاندارد بوده که عناصر موجود در شبکه از آنان به جهت ارسال داده ها استعمال می کنند. همینطور دستگاههای ترموستات نو میتوانند از طرز صوتی رابطه برقرار نمایند و از خصوصیت وایفای، بلوتوث و اینترنت به کار گیری میکنند که میتوانند اطلاعات دمایی را لحظه به لحظه بر روی تلفن همراه کاربر بفرستند. دستگاه مهم یک اپلیکیشن تلفن یار می باشد که می تواند اطلاعات جمعآوری شده را به شکل تمام در خویش ذخیره کند. این دستگاه یک زنگ هوشمند می باشد که بر روی در خروجی کارگزاری میشود. نمونه هایی از تکنولوژی های هوشمند را در پایین بررسی می کنیم. تکنولوژی دائماً در اکنون ترقی میباشد و امروزه برخورداری از منزل هوشمند به یک نیاز دارای و اساسی تبدیل شده است. به همین ترتیب سیستم های منزل هوشمند را می توان اساسی توجه به موقعیت درب محل ورود برنامه ریزی کرد. امروزه به کارگیری از درب بازکن هوشمند پارکینگ دوچندان رایج میباشد و به راحتی می توانید درب های خانه خویش را توسط آن کنترل کنید. گوگل هوم اهمیت یک اپلیکیشن جامع برای تلفن ملازم هست که امکان کنترل و چک بر روی تجهیزات خانه هوشمند و برنامهریزی و زمانبندی کارهای روتین خانه را فراهم میکند. تفاوت با منزل های هوشمند دارای منزل های ساده در همین میباشد که همه ی وسایل در منزل های هوشمند به یکدیگر متصل میباشند و اساسی یک دستگاه مرکزی خانه هوشمند خرید در اختیار گرفتن می شوند. در حالا حاضر این وسایل در مرزو بوم ما تولید نمیشوند پس صرفا خط مش داشتن یک منزل هوشمند این می باشد که از تکنولوژی استعمال کنید که به رخ سختافزاری و نرمافزاری قابلیت و امکان کنترل خانه را به شما بدهد. نیکی فقط هزینه های ساخت ساختمان بلکه هزینه های اعصاب حفظ ساختمان در سرمایه گذاری مسکن استدلال شایان اهمیتی است. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد خانه هوشمند قدیمی بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر