در صورتی که از شبکههای عصبی تصنعی و مصنوعی برای مرور تصاویر (مثلاً از بالا به تحت یا این که از چپ به راست) استعمال شود، به آن نتورک عصبی پیچشی (شبکه عصبی کانولوشن | Convolutional Neural Network) گفته می گردد که آن را حیاتی سرنام CNN میشناسند. در صورتی که شبکههای عصبی پیچیدهتر و عمیقتر شوند و از آن ها به جهت یادگیری مسائل پیچیده استعمال شود، به آن یادگیری عمیق (Deep Learning) گفته میشود. به این زمینه در هوش مصنوعی شبکههای عصبی تصنعی (Artificial Neural Networks) گفته میشود. به همین حوزه در هوش مصنوعی نتورک عصبی بازگشتی (Recurrent Neural Network) گفته میشود. از CNN برای شناسایی شی ءها (Object Recognition) در یک صحنه استعمال میشود. البته، جدول توصیف بیرونی یک برهان به حساب میآید. مثلاً میتوانند این‌که شب قبلی چه چیزی خوردهاند را به یاد بیاورند. انسان ها میتوانند قبلی را به کتابهای دانشگاهی حسابداری یاد بیاورند. میتوان یک کانال عصبی را به یاد آوری گذشته به میزان محدود وا داشت. می توان از هر یک از فوت و فن یادگیری اتومبیل به جهت حل مسائل استعمال کرد. یادگیری اتومبیل کاربردی از هوش تصنعی و مصنوعی می باشد که قابلیت یادگیری مداد و بهبود تجربه یادگیری را بدون برنامهریزی دقیق به جهت ماشین فراهم میکند. عده دیگری از همین سایتها همین امکان را به جهت مشتری آماده کردهاند که بتوانند خرید کردن کتاب دانشگاهی اساسی پرداخت در محل را انجام دهند. به جهت هر توالی ادراک، یک ادله منطقی باید عملی را تعیین کند که بر پایه شواهد فراهم شده به وسیله توالی فهم و شعور و دانش درونی عامل، میزان عملکرد بیشینه داشته باشد. به تیتر مثال، زمانی از دادههای مشتریان برای تخصیص آنان به یک مجموعه یگانه (مثل بزرگسالان جوان) به کارگیری شود، بعد عملیات دستهبندی انجام شده است. درصورتیکه خودرو بتواند چنین الگویی را یاد بگیرد، سپس می تواند بر اساس آنچه آموخته پیشبینی انجام دهد. به تیتر مثال، درصورتیکه دادههای زیادی وجود داشته باشد که نسبت فروش به هزینه تبلیغات را نشان دهند، میتوان این دادهها را در فضای دوبُعدی رسم کرد و به نوعی الگو دست کتاب دانشگاهی فروشی یافت. اگر به دنبال پیدا نمودن وبسایت های خرید کتاب برای خود هستید لطفا تا انتها این نوشته حساس ما همراه باشید. سه بخش آن را در هفته کتاب برگزار می‌کنیم و یک بخش آن را که برگزاری نمایشگاه تخصصی دانشگاهی است، به هفته پژوهش موکول کردهایم. یک روش به شکل آرم محور و دیگری به رخ دیتا محور است. اتاق بازرگانی تهران ۲۰ کتاب ترجمهشده در انتشارات خود را به صورت فایل pdf بر روی سایت قرار دیتا است.

ایندکسر