بررسی ها نشان می دهند که بسته به مورد و اهمیت در نظر گرفتن هزینه طراحی و تولید و نصب میراگرها، حدود ۱۵ تا ۲۵ % از هزینه ساخت سازه کمتر می یابد. صفر تا صد پروژه های روش و ساختمان در آشیان پی. راهکارهای بهبود مقاومت ساختمان به جور بنا ی بنا و مشکلات آن بستگی داراست و از افزودنِ بادبند و دمپر تا میانقاب و دیوارهای برشی را در بر می گیرد. در مورد ساختمان های خیلی کهن در صورتیکه سازه فاقد ارزش تاریخی باشد هزینه های مقاوم سازی و مشکلات اجرایی که در حین مقاوم سازی این بناها به وجود خواهد آمد غیرقابل انکار بوده و در غایت کیفیت نهایی پروژه مقاوم سازی ممکن می باشد مناسب و برد آمیز نباشد. بخش اهمیت و بی بدیلی از تکرار و استمرار چنین پیروزی هایی در گرو حمایت نظام بانکی به ویژه بانک هایی میباشد که اصلی در اختیار داشتن منابع مالی، قابلیت و امکان تأمین نیازهای نقدینگی واحدهای تولیدی یا این که خدماتی را دارند. مقدار و مسافت رخنه های ساخت شده در کاربر به دسته ای هست که نبایدموجب عف اکثر در المان موجود گردد. افزایش ضخامت دیوارها و افزودن پشت بند به دیوارها هم از روش های رایج است. درواقع میتوان اینطور گفت که مقاوم سازی جزئی از یک تمام به اسم « بهسازی لرزهای» است. بعضا از رویکردها در مقاوم سازی معمولی بوده و توسط استادکاران نیز قابل انجام می باشد البته رویکردهای رشته ای با نتیجه مناسب نیاز به متخصص این حوزه را دارد. در دو انتهای تیر غالبا دو ورق سر (یا هر وسیله مهاری مناسب دیگر) قبل از بتن ریزی جایگذاری می شود و آن‌گاه از همین که بتن به مقاومت موردنظر رسید، فولادهای پیش تنیدگی از درون غلاف عبور داده شده و بوسیله جک هایی که به ورق سر تکیه می کنند، کشیده می شوند. همانطور که پیشتر اشاره شد اشتباه در اجرای این سازه ها و یا شرایطی که آنگاه از طراحی اول سازه به آن تحمیل می شود، می توانند عواملی باشند که مقاوم سازی همین سازه ها را ایجاب می کند. همانطور که پیشتر اشاره شد اعضای بنا ای ساخته شده از نیمرخ های فولادی به دلیل اینرسی حرارتی کاهش در زمان قلیلی به دمای بحرانی خود می رسند. مشخص میباشد که ساختمان ها بنایی در برابر ز‌لزله فراوان آسیب پذیر هستند. ساختمان سازی بنایی در دنیا و از جمله مملکت کشور‌ایران رایج است. اگر شما هر گونه سوالی در ارتباط اساسی کجا و روش به کار گیری از مقاوم سازی کاشی دارید، می توانید حساس ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر