تیم دیگر،کسانی هستند که خواهان تکنولوژی منطبق مهم مهارتهای انسان میباشند آن‌ها معتقدند که کشورهای در درحال حاضر تتوسعه باید از گونهای از تکنولوژی بهره جویند که حساس جمعیّت غیر ماهر،بیسواد و فقر زدهشان سازگار باشد به این معنی که از گاری،شخم ابتدایی،تلمبه و غیره استفاده کنند. در هم اکنون حاضر، یکی از داغترین موضوعات به جهت آتی تکنولوژی، ترکیب آن اساسی وسایل پوشیدنی است. همین مهم اهمیت درنظر گرفتن آتی تغییرات محیطی و تکنولوژیکی، چرخه قدمت و حصر های طبیعی تکنولوژی، آینده روشنی را برای جهت گیری های راهبردی در سازمان گزینش می کند. همچنین مدیر تکنولوژی، عبارت می باشد از فعالیتهایی که مربوط به دستیابی به فناوری از نحوه تحقیق و توسعه یا این که انتقال فناوری، بومیسازی و به کارگیری فناوری در محصولات و سرویس ها یک بنگاه اقتصادی است. 1369:ص 75).ار این رو می توان گفت انتقال تکنولوژی چکیده از یک پروسه یادگیری است. در این بخش به تحلیل آراء و نظریات جامعهشناسان و صاحب و مالک نظران بسط در زمینهء تکنولوژی میپردازیم.دیدگاهها و دیدگاه ها ارائهء شده،بازگوی اهمیّت تکنولوژی،چگونگی انتقال آن،عوامل مؤثر بر توسعهء تکنولوژی،پیامدهای تکنولوژی،تکنولوژی کارا در کشورهای در هم اکنون بسط و غیره میباشد.این نظر ها حکایت از بافت ویژهء کشورهای در حالا گسترش داراست که سبب ساز می گردد همین کشورها به همان تکنولوژی کشورهای صنعتی احتیاج نداشته باشند. همین مریخنورد در درحال حاضر حاضر مشغول گشت و گذار در سیاره سرخ و ارسال اطلاعات شگفتانگیز درباره همین سیاره همسایه است. 2.به سرعت در حال تکامل و بهبود اخبار تکنولوژی ظه است. برای مثال سیلیکون کار کشته به محافظت چهار برابر لیتیوم یون عمده نسبت به گرافیت و مس امروزی است، اگر چه که ظرفیت معمولا به شتاب کاهش مییابد. حقیقت همین میباشد که ظرفیت یادگیری مغز انسان مضاعف فراوان میباشد و بررسیها و مطالعات نشان داده می باشد که انسان در طول تاریخ صرفا از کاهش از روستا % توانایی و ظرفیت یادگیری مغز خود استفاده کرده میباشد و بخش عمدهای از این کوتاهی به گردن نظام آموزشوپرورش، مکتب و معلم است. یادگیری پایدار نیاز به تفکر دارد، ابتکار عمل و خلاقیت هم زائیده تفکر می باشد و تفکر، خود، متاع کارکرد مغز از نحوه فعال شدن ذهن و بهرهگیری از گنجایش موجود و مهیا آن است. نوآوری و خلاقیت زاییده تفکر است. اشخاصی در دنیای عمل و زندگی امروز چیره و کامیاباند که ابتکار اختراع و خلاقیت را سرلوحه بهرهگیری از دانش و معلومات خویش قرار دادهاند. شرکت IBM براساس تکنولوژی بلاک چین کانال ای از ایجاد کنندگان، توزیع کنندگان، خرده فروشان و غیره تولید کرده می باشد که IBM FOOD TRUST نام دارد. و شرکتهای مالی به طور گسترده در پی به کارگیری از بلاک چین هستند. IBM حدود 400 پروژه و شروع آپ های گوناگون را ساخت می کند که هر یک مشکلی از بشریت را از شیوه بلاک چین حل کند. از سال 2008 تا امروز هر روز شاهد پیشرفت و ابتکار اختراع های جدید در بلاک چین هستیم. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب سایت اخبار تکنولوژی دنیا.

ایندکسر