هیدروکسید سدیم به عنوان “سود سوز آور” در کاربردهای صنعتی مشهور است. در کاربردهای صنعتی ، یکی از آیتم های دیگر است. پتاسیم، فلز قلیایی سپید مایل به نقرهای می باشد که بهطور طبیعی بهصورت ترکیبی مهم عنصرها دیگر در آب دریا و دیگر کانیها یافت میشود. صابون های پتاسیم راحتتر مایع شده و پروسه ضد عفونی را اهمیت نیاز به آب کمتری انجام می دهند از طرفی می توان گفت همین دسته از صابون ها تمیز کننده بیشتری نسبت به صابون های سدیم مایع ایجاد می کنند. کارشناسان فروش ما این ماده را مطابق اصلی ارزیابی به شما ارائه می نمایند. همین ماده در آب محلول است ، تا حدی در اتانول و متانول محلول و در محلولهای غیر قطبی نامحلول است. حیاتی جذب آب بسیار چسبنده می شود چون بسیار ریزگرد هست و کم آبی آن مشقت بار است. شناسایی اشکال قارچ ها از پتاس استعمال می شود. پتاسیم در سال ۱۸۰۷ از پتاس سوزآور (KOH)بدست آمد. از هیدروکسید پتاسیم برای ساخت سایر ترکیبات پتاسیم مثل پرمنگنات پتاسیم، کربنات پتاسیم، فسفات های پتاسیم نظیر دی فسفات تترا پتاسیم، یدات پتاسیم، سیانید پتاسیم، ایجاد رنگدانه ها تولید شیشه، تولید صابون های مایع حیاتی کیفیت بالا، ایجاد گازوئیل از نباتات، خنثی سازی محلول های اسیدی و در تولید مواد شیمیایی به کار گیری می شود. ترکیبی شیمیایی میباشد که در مدل ترکیبات معدنی قرار می گیرد. از حیث شیمیایی ، هر دو ترکیبات معدنی ، شالوده های کار کشته و دارای خاصیت دوچندان خورنده هستند. همچنین نام علمی هیدروکسید پتاسیم در ایجاد کودهای کشاورزی و به کار گیری در زمینه طبابت و آزمایشگاهی کاربرد دارد.پتاس هم مانند سود ، به تیتر یک گشوده توانا ، موارد استعمال زیادی دارد و از مهمترین کاربردهای آن ، در تنظیم کودهای شیمیایی و به تیتر الکترولیت در باتریها میباشد. هیدروکسید سدیم یک هیدروکسید فلزی جامد ، محکم و سفید است. حلالیت مضاعف فسفات پتاسیم در کودها یک عامل است. در همین طرز تولید، واکنش پتاسیم مهم آب سبب به ساخت پتاس می شود. همین عنصر بهسرعت در هوا اکسید شده، فراوان واکنش پذیر است (مخصوصا در آب) و از حیث شمیایی همانند سدیم است. از حیث ظاهری ، خواص شیمیایی و واکنش پذیری کلیدی اسیدها پاره ای شبیه به یکدیگر هستند. از لحاظ قلیایی بودن، پتاسیم هیدروکسید با اسیدهای متفاوت واکنش نشان می دهد و از این واکنش اسید و گشوده برای ایجاد نمک های پتاسیم استفاده می شود. در اینجا اکثر به بررسی وب وبسایت پتاسیم هیدروکسید تولید.

ایندکسر