چگونه گروه های مترقی می توانند تیم بایدن را به سمت چپ بکشند


گروه های مترقی از رئیس جمهور منتخب جو بایدن می خواهند تا سال آینده تعدادی از سیاست های بهداشتی را به دولت ترامپ تبدیل کند ، با تمرکز بر کسانی که جوامع کم درآمد ، اقلیت ها و LGBTQ را تحت تأثیر قرار می دهند.

ساندیا رامان ، خبرنگار بهداشت ، آنچه را كه وزیر بهداشت و خدمات اجتماعی بایدن درباره بسیاری از قوانین بهداشتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریكا بیان می كند ، خراب كند.

[ Read more: Biden faces pressure on women’s health, LGBT issues ]


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>