در این توفان بلا که یوسف اشک می ریخت، هنگامی که می خواستند او را در چاه بیندازند ناگهان یوسف آغاز به خندیدن کرد. پدر تا دروازه شهر آن ها را بدرقه کرد و پایانی سکو یوسف را به سینه خود چسبانید و قطره های اشک از چشمانش سرازیر شد. او فهم و شعور می‌نماید که چنانچه رییس میزان دارایی باشد، کلیدی تدبیرهای خردمندانه، مردمان را از تهیدستی و فلاکت نجات خواهد بخشید و به اعطا کرد مردم محروم خواهد رسید. موسی (علیهالسلام) دستور بخشید که آن پیرزن را که از پیری، فرتوت و کور شده بود، نزدش آوردند. بعضا از برادران فریاد کشیدن که ای وای بر ما از محاکمه روز قیامت! با این درایت برادران او را به کاروانیان فروختند. سرنوشت این راز از درون قصر به خارج نفوذ کرد، چنان که قرآن می فرماید: «گروهی از زنان شهر، این حرف را در دربین خویش مصاحبه می کردند و نشر می دادند، که همسر عزیز مهم غلام خویش سر و سری پیدا کرده است و او را به سوی خویش دعوت می کند و آنچنان عشق غلام بر او چیره شده که اعماق قلبش را تسخیر کرده است» و بعد از آن او را اهمیت این پاراگراف آیتم سرزنش قرار دادند «ما او را در گمراهی آشکاری می بینیم» (۴۱۴). او این که «دوری یوسف مرا اندوهگین می سازد» (۳۸۱) و دیگر همین که در بیابان های اطراف ممکن است گرگ های خونخوار و درنده باشند «و من می ترسم گرگ فرزند دلبندم را بخورد و شما سرگرم بازی و تفریح و کارهای خود باشید». نقل دیگری می باشد که بلیز را به صورت انداخت و فریاد کشید و اشک سرازیر شد و گفت : همین چه گرگ مهربانی بوده که فرزندم را خورده ولی به پیراهنش کمترین آسیبی نرسانیده می باشد و بعد از آن بیهوش شد و همانند یک قطعه چوب خشک به بر روی زمین افتاد. ما رفتیم و سرگرم مسابقه شدیم و یوسف را که ریز بود و توان مسابقه کلیدی ما را نداشت نزد وسایل خود گذاشتیم، اما چنان مشغول همین عمل شدیم که همه چیز، حتی برادرمان را فراموش کردیم و در این زمان گرگ او را خورد! البته دیده یعقوب همچنان فرزندان را بدرقه می کرد، آن‌ها نیز تا آنجا که دیده پدر عمل می کرد دست از مهرورزی و محبت یوسف برنداشتند. در آن هفت سال قحطی، که سراسر مصر و اطراف را قحطی فرا گرفته بود، مردمان سرزمین کنعان (فلسطین) نیز قحطی زده شدند، و حتی یعقوب و فرزندان او هم از این بلای عمومی برخوردار بودند. برای کسانی که هر دسته نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در آیتم چگونگی استعمال از سن یوسف اسدی ، شما ممکن است می توانید اساسی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر