2020 در 6 دقیقه وحشتناک: بازدید و حذف در کنگره


با بررسی سالانه بزرگترین بازدیدها و شکاف های کنگره ، از سال 2020 خداحافظی کنید.

سناتور مارک وارنر یک ساندویچ ماهی تن درست کرد ، الکساندریا اوکاسیو-کورتس با بازی “در میان ما” ، لوئی هومرت در وسط جمله ای یک تاج را از دست داد و جو کانینگام یک آبجو در کف مجلس باز کرد.

اوه ، و همچنین سنا روند استیضاح را برگزار کرد ، همه گیر شد ، اعتراضات فراوان شد ، انتخابات آمد و رفت ، و غیره. و غیره.

تعداد بازدیدهای بیشتر و عدم موفقیت در کنگره امسال:


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>